Regulamin

Zanim przystąpisz do wynajmu zapoznaj się z naszym regulaminem

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki wynajmowania samochodów przez PERFECT CARS Sp. z o.o. Sp. k, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź , NIP

  7272802496 ( zwanym dalej Wynajmującym ) dla Klientów zwanych dalej Najemcą.

  Integralna częścią umowy najmu i niniejszego Regulaminu jest Cennik Opłat stanowiący załącznik do Regulaminu.

  1. Najemcą może być osoba prawna i osoba fizyczna. Osoba fizyczna będąca Najemcą lub osoba wskazana w umowie, jako kierowca musi mieć ukończone 21 lat,

  posiadać ważne prawo jazdy od roku i legitymować się ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Osoba prawna lub osoba fizyczna występująca, jako

  przedsiębiorca powinna przy zawarciu umowy okazać się dokumentem potwierdzającym prowadzoną działalność gospodarczą, NIP oraz pełnomocnictwem w razie

  osób prawnych.

  2. Samochód będący przedmiotem najmu może być używany wyłącznie przez Najemcę, bądź inną osobę wymienioną w umowie, jako kierującą pojazdem.

  3. Czynsz najmu płatny jest z góry według stawek obowiązujących u Wynajmującego.

  * W przypadku zwrotu auta przed końcem umowy PERFECT CARS nie zwraca nadpłaconej kwoty za wynajmowany samochód

  * Najemcę obciążają wszelkie koszt związane z przelewami, w tym przelewami międzynarodowymi.

  Wynajmujący pobiera od Najemcy kaucję, której wysokość ustalona jest w cenniku. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zawinionego uszkodzenia lub utraty

  pojazdu, a także braku dokumentów umożliwiających likwidację szkody przez firmę ubezpieczeniową. Jeśli wartość szkody będzie mniejsza niż 500zł Najemca

  zobowiązany jest do samodzielnego pokrycia szkody ( wg wyceny Perfect Cars bądź aktualnie obowiązujących stawek w autoryzowanym warsztacie

  samochodowym ) nie później niż w dniu zdania samochodu, co nie ogranicza Perfect Cars w możliwości żądania odszkodowania przewyższającego powyższą

  kwotę.

  Kaucja pobierana jest z góry i przynależna do każdej umowy najmu niezależnie od osoby wpłacającej. Ulega przepadkowi w momencie pojawienia się szkody lub

  niewypłacalności klienta względem firmy Renoma .

  W razie zaistnienia szkody, której naprawienie następuje z polisy sprawcy (osoby trzeciej) najemca zobowiązany jest do:

  - Zapłaty opłaty administracyjnej w wysokości 250  zł

  W przypadku opóźnienia Najemcy zapłacie czynszu najmu, kaucji lub jakichkolwiek innych należności wynikających z umowy najmu i ogólnych warunków

  Wynajmujący może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę najmu w postaci rozmowy telefonicznej, wysłanego smsa, maila bądź w formie pisemnej.

  Wówczas Najemca zobowiązany jest wydać auto Wynajmującemu niezwłocznie. W przypadku niezwrócenia pojazdu Najemca obciążony zostanie karą 1000zł za

  wszelkie czynności związane z odebraniem pojazdu.

  Najemca ponosi koszty jednokrotności stawki dobowej wynajętego auta zgodnie z obowiązującym cennikiem za każdy dzień postoju poza okresem najmu

  spowodowanym z winy Najemcy.

  4. Zgłoszenie przez Najemcę przedłużenia umowy najmu może nastąpić najpóźniej sześć godzin przed zakończeniem najmu. Przedłużenie umowy najmu wymaga

  zgody Wynajmującego wyrażonej w formie sms lu e-mail. Czynsz za przedłużony czas najmu jest płatny najpóźniej do końca dnia następnego po dniu w którym

  przedłużono umowę

  5.Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki na poczet rezerwacji gdy uzna to za stosowne.

  6.W przypadku rezygnacji Najemcy zaliczka przeznaczona na rezerwację pojazdu zostanie zwrócona gdy Najemca dokona rezygnacji 48h przed planowanym

  terminem odbioru auta. Natomiast gdy Najemca zrezygnuje z wynajmu 24h przed planowanym terminem odbioru pojazdu zostanie zwrócone jedynie 1 wpłaconej

  zaliczki.8

  7. Samochód będący przedmiotem najmu posiada ważne ubezpieczenie OC, AC i NW , którego koszt jest wliczony w cenę czynszu najmu. Najemca zobowiązuje

  się zapoznać z OWU ( ogólne warunki ubezpieczenia) OC, AC i NW.

  8. Perfect Cars dopuszcza możliwość wyjazdu za granice Polski najętym samochodem. Koszt jednorazowej zgody na wyjazd za granicę jest płatny 100zł. Podróże

  do regionów objętych lub zagrożonych wojną oraz do Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy są zabronione. W przypadku niedotrzymania warunków wskazanych w

  niniejszym punkcie Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary 500zł, ponadto Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu w trybie

  natychmiastowym.

  9.W przypadku wyjazdu za granice bez pisemnej zgody Perfect Cars, Najemcę będą obciążały wszelkie koszty związane ze sprowadzeniem auta do kraju, w tym

  koszty napraw i holowania pojazdu.

  10. Najemca zobowiązany jest do:

  a. Wykonywania we własnym zakresie podstawowej obsługi pojazdu obejmującej zwłaszcza:uzupełnianie płynów eksploatacyjnych i utrzymywanie w oponach

  prawidłowego ciśnienia

  b. Zabezpieczenia kluczyków i dokumentów najętego samochodu po zakończeniu każdej jazdy, a ponadto używania zamontowanych w najmowanym  samochodzie

  systemów zabezpieczeń przed kradzieżą

  c. Niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o kolizji, wypadku, awarii, uszkodzeniu lub kradzieży samochodu (tel. 537 200 200 ) oraz stosowania się do

  wskazówek Wynajmującego

  d. Niezwłocznego poinformowania Policji o kolizji, wypadku, kradzieży samochodu

  e. Przestrzegania postanowień umów ubezpieczenia OC, AC i NW najmowanego samochodu oraz przepisów prawa dotyczących kierowania pojazdami

  f. Naprawienia szkody wynikającej z własnej winy lub nie pokrytej przez ubezpieczyciela w całości lub części

  g. Usunięcia szkody niezgłoszonej ubezpieczycielowi bądź zgłoszonej, gdy pomimo zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi Wynajmujący nie uzyska/uzyskał

  odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy lub sprawcy szkody z polisy OC sprawcy

  11. W wynajmowanym samochodzie zabronione jest:

  a. przewożenie zwierząt

  b. palenie tytoniu

  c. dokonywania jakichkolwiek przeróbek i napraw bez zgody Wynajmującego

  12. Klient otrzymuje samochód zatankowany i zobowiązany jest do zwrotu samochodu zatankowanego, w przeciwnym wypadku zostanie obciążony opłatą równą

  dwukrotności spodziewanego braku, zgodnie z obowiązującą w miejscu i czasie zwrotu średnią ceną paliwa.

  13. Klient otrzymuje samochód czysty jednakże zwrot samochodu brudnego jest dopuszczalny ( nie mylić ze zniszczeniami ) za odpłatnością jednego programu na

  myjni:

  a. samochody osobowe 35zł + ewentualnie w razie potrzeby czyszczenie środka 40zł

  b. samochody dostawcze 50zł + ewentualnie w razie potrzeby czyszczenie środka 60zł

  c. konieczność czyszczenia wnętrza samochodu z nietrwałych plam 300zł

  14. Istnieje możliwość podstawienia samochodu we wskazane przez Klienta miejsce za dodatkową opłatą: od 50zł do 300zł (zależnie od odległości od siedziby

  firmy).

  15.Wydanie i zwrot pojazdu poza godzinami pracy Perfect Cars między 17.00 a 22.00 – 60zł

  Wydanie i zwrot pojazdu poza godzinami pracy Perfect Cars między 22.00 a 9.00 – 80zł

  Wydanie i zwrot pojazdu w niedzielę i święta -80zł

  16.Zabronione jest holowanie innych pojazdów i przyczep.

  17.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za:

  a.  rzeczy przewożone i pozostawione przez Najemcę w wynajmowanym samochodzie

  b.  jakiekolwiek opłaty, mandaty i inne należności powstałe z winy Najemcy

  c.  roszczenia osób trzecich powstałe z winy Najemcy lub osoby kierującej pojazdem w czasie trwania umowy najmu

  d.  za szkody poniesione przez Najemcę na skutek nie dotarcia do celu podróży na skutek awarii lub uszkodzenia samochodu

&am

  19. W przypadku naruszenia przez Najemcę warunków najmu, pobrana kaucja zostanie przeznaczona na poczet kary umownej.

  *Najemca w razie zajścia zdarzenia wskazanego w Cenniku Opłat Dodatkowych, niezależnie od wysokości szkody i od winy Najemcy, zobowiązany jest do zapłaty

  Wynajmującemu opłaty według aktualnego Cennika Opłat, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

  *W przypadku szkody nie wymienionej w Cenniku Opłat Dodatkowych i nie pokrytej w pełni z polisy ubezpieczeniowej Najemca zwróci Wynajmującemu rzeczywiste

  koszty jej usunięcia w pełnej wysokości

  *Jeżeli w niniejszym Regulaminie lub jakiejkolwiek umowie najmu zawartej z Najemca zastrzeżona jest na rzecz Wynajmującego kara umowna czy obowiązek

  uiszczenia opłaty zgodnie z Cennikiem Opłat Dodatkowych i ich wysokość nie pokrywa danej szkody to Wynajmujący może żądać oprócz kary umownej czy opłaty

  także zapłaty dodatkowego odszkodowania, tak aby została pokryta pełna wysokość szkody

 20. Najemca przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane z Jego winy (wybicie szyby,awaria ogumienia nie będącą następstwem wady

  fabrycznej, uszkodzenie tapicerki lub innych części samochodu). Najemca upoważnia wypożyczalnię Perfect Cars do obciążenia siebie za powstałe tego typu szkody

  21. W przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu bez względu na sprawcę, odpowiedzialność finansową Klienta sprowadza się do tzw. ''udziału własnego'', w wysokości

  5.000zł. W przypadku drobnej szkody, Klient może być obciążony mniejszą kwotą wg uznania wypożyczalni Perfect Cars. Jeżeli Klient dopełni wszelkich niezbędnych

  formalności, w niektórych przypadkach udział własny może być zniesiony.

  22. Cennik Opłat Dodatkowych:

  a.  odtworzenia utraconego, bądź zniszczonego dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 300zł

  b.  odtworzenia dokumentów technicznych ( Rejestr Obsługi Pojazdów, Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi, Książka Serwisowa ) - 200zł

  c.  odtworzenie pilota lub kluczyka samochodu – 600zł

  d.  każdy dzień postoju poza okresem najmu, spowodowany przez Najemcę – jednokrotność stawki dobowej wynajętego modelu za każdy dzień zgodnie z obowiązującym

  cennikiem

  e.  udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania lub organów administracji o użytkowniku samochodu w czasie trwania najmu – 50zł.

  f.  uszkodzenie lub utrata kołpaka – od 40zł do 100zł

  g.  odtworzenie panelu radia – 350zł

  h.  palenie tytoniu w najętym samochodzie – 300zł

  i.  przewożenie zwierząt w najętym samochodzie – 300zł

  j.  holowanie innych pojazdów – 300zł

  k.  udostępnienie samochodu osobie nieupoważnionej do jej kierowania – 300zł

  l.  wyjazd samochodem poza granice Polski bez zgody Wynajmującego – 500zł

  ł.  wezwanie do zapłaty ( MONIT ) - 50zł.

  23. Umowa najmu ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w razie kradzieży samochodu, jego uszkodzenia lub zniszczenia z winy Najemcy, a także w przypadku

  naruszenia ogólnych zasad Regulaminu.

  24. Administratorem baz danych osobowych związanych z wynajmem samochodów jest firma Perfect Cars Sp zoo Sp k. Dane osobowe użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
Dane osobowe użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez wypożyczalnię samochodów Perfect Cars Sp zoo Sp k wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług . Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników  w prawnie usprawiedliwionych celach , w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług  
Polityka stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.
Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: biuro@renoma24.eu 
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.
25. Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.

26.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

  Zapoznałem/am się z niniejszym dokumentem, który stanowi Załącznik nr1 do umowy najmu z dnia .......

  Wyrażam/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail przez Perfect Cars Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Łodzi 91-078, ul. Kasprzaka 3 , w celach marketingowych.

  Wszystkie kwoty wymienione w Regulaminie są cenami brutto

Poznaj 3 kroki do wynajęcia samochodu

Krok 1

Wypełnij formularz elektroniczny na naszej stronie

Krok 2

Zaakceptuj nasz regulamin

Krok 3

Odbierz samochód taki jakiego właśnie potrzebujesz

Wypożyczalnia samochodów Renoma z siedzibą w Łodzi specjalizuje się w wynajmie samochodów osobowych oraz dostawczych.

...

 

Prześlij znajomemu